Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Gniewino
Nadole  – Toliszczek  – Bychowo – Perlino

Z przyłączami do budynków i przebudową przepompowni ścieków  w Nadolu.

Inwestor : Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

Termin realizacji 2010 -2011 r.

Wartość  kontraktu :  5 630 760,- złotych.

Wykonano łącznie prawie  15 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej  oraz 9 tłoczni ścieków.  Roboty  wykonywano na znacznych głębokościach w wąskoprzestrzennych wykopach lub  w technologii przewiertów  sterowanych.